ਕਾਂਜਰੋ ਲਿਰਿਕਸ – ਬੁੱਕਾ ਜੱਟ | ਆਰ ਐਨ ਆਈ ਟੀ – LyricsBull.com


ਕੰਜਰੋ ਦੇ ਬੋਲ ਬੁੱਕਾ ਜੱਟ ਨੇ ਲਾਡੀ ਗਿੱਲ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੰਗੀਤ ਵਾਲਾ ਤਾਜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਾ ਹੈ ਕੰਜਰੋ ਗਾਣੇ ਦੇ ਬੋਲ ਆਰ ਨਾਇਤ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਸੁਖ illਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਐਵੇਕਸ illਿੱਲੋਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੰਜਰੋ ਦੇ ਬੋਲ


ਹੋ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦੀ ਬਰਾਤ
ਜਿਨਾ ਰਿਹੰਦਾ ਏ ਗਰੁੱਪ ਓਏ
ਵਡੇ ਵੇਡੇ ਵੈਲੀਅਨ ਦੀ
ਖੁਲਦੀ ਨ ਚੂਪ ਓਏ

ਲਾਡੀ ਗਿੱਲ ਦੀ ਬੀਟ ਟੀ

ਹੋ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦੀ ਬਰਾਤ
ਜਿਨਾ ਰਿਹੰਦਾ ਏ ਗਰੁੱਪ ਓਏ
ਵਡੇ ਵੇਡੇ ਵੈਲੀਅਨ ਦੀ
ਖੁਲਦੀ ਨ ਚੂਪ ਓਏ

ਹੋ ਐਂਟੀ ਫਾਰਕ ਪਾਵੌਂਡੇ ਫਿਰਦੇ
ਐਂਟੀ ਫੋਰਕ ਪਾਵੌਂਡੇ ਫਿਰਦੇ
ਹੋ ਐਵਿਨ ਲੋਕਨ ਦੀਵਾਨ
ਗੈਲਾਨ ਚ ਨੀ ਆਯੋ ਦ

ਹੋ ਜਿਨਾ ਕੰਜਰੋ ਮੁਖ ਥੋਡਾ ਕਰਦਾ
ਹੋ ਓਹਨਾ ਕਰਦਾ ਨੀ ਥੋੜੀ ਪਰਜੈ ਦਾ
ਹੋ ਜਿਨਾ ਕੰਜਰੋ ਮੁਖ ਥੋਡਾ ਕਰਦਾ
ਹੋ ਓਹਨਾ ਕਰਦਾ ਨੀ ਥੋੜੀ ਪਰਜੈ ਦਾ

ਹੋ ਗੱਡੀ ਚੱਕ ਨਾਰਨ ਪਿਛੈ
ਗੇਹੜੇ ਨਾਹੀਓ ਮਾਰੀ ਦੇ
ਪੱਕਾ ਏ ਕੋਡ ਟਨ
ਅਸੂਲ ਸੱਦੀ ਯਾਰੀ ਤੇ

ਹੋ ਗੱਡੀ ਚੱਕ ਨਾਰਨ ਪਿਛੈ
ਗੇਹੜੇ ਨਾਹੀਓ ਮਾਰੀ ਦੇ
ਪੱਕਾ ਏ ਕੋਡ ਟਨ
ਅਸੂਲ ਸੱਦੀ ਯਾਰੀ ਤੇ

ਹੋ ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੁਸਤਾਦੀਯਨ ਚ ਲੂਟੀਐ
ਹੋ ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੁਸਤਾਦੀਯਨ ਚ ਲੂਟੀਐ
ਦਾਰੂ ਕਰਦੀ ਚ ਕੋਕ ਨੀ ਮਿਲੈ ਦਾ

ਹੋ ਜਿਨਾ ਕੰਜਰੋ ਮੁਖ ਥੋਡਾ ਕਰਦਾ
ਹੋ ਓਹਨਾ ਕਰਦਾ ਨੀ ਥੋੜੀ ਪਰਜੈ ਦਾ
ਹੋ ਜਿਨਾ ਕੰਜਰੋ ਮੁਖ ਥੋਡਾ ਕਰਦਾ
ਹੋ ਓਹਨਾ ਕਰਦਾ ਨੀ ਥੋੜੀ ਪਰਜੈ ਦਾ

ਹੋ ਯਾਰਾਂ ਨਲੋ ਯਾਰਾਂ ਦੀਵਾਨ
ਮਾਹੀਦੀਨ ਨ ਦਰਦੀਅਨ
ਤੇ ਚੂੜੇ ਵਾਲੀ ਚੰਨ ਨਹੀ
ਹੋ ਚਾਲੀ ਰਾਖੇ ਚੋੜੀਅਨ

ਯਾਰਾਂ ਨਲੋ ਯਾਰਾਂ ਦੀਵਾਨ
ਮਾਹੀਦੀਨ ਨ ਦਰਦੀਅਨ
ਤੇ ਚੂੜੇ ਵਾਲੀ ਚੰਨ ਦੀਵਾਨ
ਚਾਲੀ ਰਾਖੇ ਚੁੜੀਅਨ

ਹੋ ਐਵਿਨ ਦੇਖਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜਗ ਮਿਤਰੋ
ਐਵਿਨ ਦੇਖਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜਗ ਮਿਤਰੋ
ਪਤਿ ਪਤਨੀ ਡੀ ਨਲ ਲਾਇ ਲਾਡੀ ਦਾ

ਹੋ ਜਿਨਾ ਕੰਜਰੋ ਮੁਖ ਥੋਡਾ ਕਰਦਾ
ਹੋ ਓਹਨਾ ਕਰਦਾ ਨੀ ਥੋੜੀ ਪਰਜੈ ਦਾ
ਹੋ ਜਿਨਾ ਕੰਜਰੋ ਮੁਖ ਥੋਡਾ ਕਰਦਾ
ਹੋ ਓਹਨਾ ਕਰਦਾ ਨੀ ਥੋੜੀ ਪਰਜੈ ਦਾ

ਲੈਂਡੂ ਬੈਂਡ ਜ਼ਿੰਦਾਗੀ ਚੋਨ
ਕਰ ਦਿਤੇ ਘੱਟ ਓਏ
ਗਾਣੇ ਆਰ ਨਾਨਿਤ ਦੇ ਗ ਬੁੱਕਾ ਜੱਟ ਓਏ

ਲੈਂਡੂ ਬੈਂਡ ਜ਼ਿੰਦਾਗੀ ਚੋਨ
ਕਰ ਦਿਤੇ ਘੱਟ ਓਏ
ਗਾਣੇ ਆਰ ਨਾਨਿਤ ਦੇ ਗਾ ਬੁੱਕਾ ਜੱਟ ਓਏ

ਹੋ ਚੱਕਦੇ ਜੋ ਫੈਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਾ
ਹੋ ਚੱਕਦੇ ਜੋ ਫੈਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਾ
ਤਾਈਓਂ ਕਲਾਮ ਦੇ ਨੋਕ ਤੇ ਨਾਚੈ ਦਾ

ਹੋ ਜਿਨਾ ਕੰਜਰੋ ਮੁਖ ਥੋਡਾ ਕਰਦਾ
ਹੋ ਓਹਨਾ ਕਰਦਾ ਨੀ ਥੋੜੀ ਪਰਜੈ ਦਾ
ਹੋ ਜਿਨਾ ਕੰਜਰੋ ਮੁਖ ਥੋਡਾ ਕਰਦਾ
ਹੋ ਓਹਨਾ ਕਰਦਾ ਨੀ ਥੋੜੀ ਪਰਜੈ ਦਾ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ

ਕਾਂਜਰੋ ਗਾਣਾ ਵੇਰਵਾ

ਦੇ ਬੋਲ: ਆਰ ਨਾਈਟ
ਗਾਇਕ: ਬੁੱਕਾ ਜੱਟ
ਕੰਪੋਜ਼ਰ: ਲਾਡੀ ਗਿੱਲ

Leave a Reply